pesan ahok harus berani ke sosok baru kadis sda dki